Voor patiënten jonger dan 18 jaar, en voor chronische patiënten vanaf de 20ste behandeling, wordt de behandeling vergoed uit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Voor patienten boven de 18 jaar wordt de behandeling vergoed uit de aanvullende verzekering. Ditzelfde geldt voor de eerste 20 behandelingen bij chronische patienten. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar www.independer.nl of de website van uw zorgverzekeraar.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Oefentherapie Cesar wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U betaalt dus géén eigen risico.

Heeft u geen aanvullende verzekering, of vallen de behandelingen buiten het aantal behandelingen dat vergoed wordt door de zorgverzekering, dan betaalt u voor :

Tarievenlijst 2024

PRESTATIEBESCHRIJVING PRIJS
Zitting oefentherapie 39,50
Zitting kinderoefentherapie 50,00
Zitting bekkenoefentherapie 47,00
Screening, intake en onderzoek bij directe toegankelijkheid  €  49,0
Zitting aan huis 47,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 53,00
Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing 49,00
Instructie/ overleg ouders van de patiënt 39,50
Niet nagekomen afspraak* 32,00


*Een behandeling dient ten minste 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien u een afspraak niet nakomt of niet 24 uur van te voren afmeldt, wordt het ‘no-show tarief’ bij u in rekening gebracht.

zorgverzekeraars


Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een Oefentherapeut of haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. De patiënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling Oefentherapie Cesar, mits dit niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar.
  2. Wanneer de patiënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, heeft de Oefentherapeut Cesar het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt zelf betaald te worden. De zorgverzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur te zijn geschied.
  3. Betaling dient binnen 3 weken na factuurdatum te geschieden aan de Oefentherapeut Cesar bij wie de patiënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Cesar is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar heeft. 
  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag. 
  6. Indien de patiënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, dat door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 3 genoemde termijn niet. 
  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de patiënt aan de oefentherapeut Cesar verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar van beslissende aard. 
  8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt en oefentherapeut Cesar, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.